Výzva na predloženie ponuky k zákazke

 

Obec Tvrdomestice ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby na predmet zákazky:

 

Názov zákazky:
Výstavba chodníkov

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Tvrdomestice
Adresa : Obecný úrad v Tvrdomestice 42, 956 22
IČO: 00800104
DIČ: 2021234666
Kontaktná osoba: Jozef Beňo, t. č. 0905 869 940

 

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky budú betónové výrobky – zámková dlažba, obrubník cestný, obrubník parkový, cement

 

Rozsah plnenia:
Zámková dlažba – cca 540 m2
Obrubník cestný – 100 ks
Obrubník parkový – 400 ks
Cement – 15 ton

 

Miesto plnenia:
Obec Tvrdomestice

 

Termín realizácie:
Rok 2014

 

Predpokladaná hodnota zákazky:
6 200 EUR bez DPH

 

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v EUR – pri zámkovej dlažbe za m2, pri obrubníkoch za meter dĺžky a pri cemente za tonu, ktorá bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

 

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 07. 03. 2014 do 12:00 hod. s označením „Cenová ponuka na materiál na výstavbu chodníkov – neotvárať".
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Tvrdomestice, Obecný úrad v Tvrdomesticiach 42, 956 22 alebo elektronicky na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka na dodanie tovaru.

 

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy"
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva" zverejnená

Presný čas

Meniny

Dnes : Oskar
Zajtra : Ľubomíra
Pozajtra : Vavrinec

Predpoveď počasia